องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี : www.muangphan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลเมืองพาน
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานข้อมูลทั่วไป
รายงานผลการประเมินระดับจังหวัดและระดับประเทศ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
คู่มือสำหรับนักท่องเที่ยว
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 10-กำลังปรับปรุง-


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและพิการ
      
 
  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและพิ...
  อบต.เมืองพานจัดโครงการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวก...
  กิจกรรมวันผู้สูงอายุ
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านติ้ว
  งานบัณฑิตน้อย
  กองทัพไทยแจกถุงยังชีพประชาชนในตำบลเมืองพาน
  อบต.เมืองพานร่วมกับชุมชนบ้านติ้วจัดกิจกรรม
  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองพาน ได้ร่วมกัน...
  ผู้บริหารและข้าราชการ อบต.เมืองพานร่วมกิจกรรมวันปิ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.