องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
group กองการศึกษาฯ
นางสาวฉันทณัฏฐ์ วงษ์หาจักร์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 089 567 2963
นางสาวฉันฑณัฏฐ์ วงษ์หาจักร์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวภรนิพา ชินคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวสิริณภากรณ์ ภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางศิริรัตน์ พากุล
ครู
นางสาวชลธิชา คำดวง
ครู
นางจันทร์ใด ธรรมเลิศ
ครู
นางพิชชาภรณ์ ผลแสง
ครู
นางเยาวลักษณ์ พานคำ
ครู
นางลำดวน ศรการ
ครู
นางสงวนน้อย ไชยา
ครู
นางสาวดวงพร สุพรมอิน
ครู
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลญสนัน ใจบุญ
ครู
นายยุทธพงษ์ กำเนิดกาลึม
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ฯ
นางประไพร อินทะจำปา
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางพวงเพชร ผิวสว่าง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางเอมอร พรมสมบัติ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวจินตนา รัชโน
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวธัญชนก กำเนิดกาลึม
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางดอกรัก คำดวง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางยุพิน จันทรมณี
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางราตรี พันธะโชติ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวจันทิมา แก้วบัว
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวดอกไม้ ชาวดร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางติ๋ม หอมสมบัติ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวนงพงา สุขใจ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวพรภิมล อินทะจำปา
พนักงานจ้างเหมา