องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
group สำนักงานปลัด
นายนวดล ป่าผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-956-3469
นายบรรจง คาแพงน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 086-226-7778
นายศุภวิชญ์ สุเสนา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 083-355-9155
นางสาวทิพวรรณ เกตุแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
โทร : 089-794-9196
นางสาวภัทรธิรา นาคเสน
นิติกร ปฏิบัติการ
โทร : 080-799-4797
นายคิริเมฆข์ อำเคน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 080-199-4502
นางญานุมาศ อาสา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 089-277-9824
นายฉลอม เนาสี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 087-074-8502
นายบุญมี ชาวดร
พนักงานตกแต่งสวน
โทร : 087-492-6310
นางจีรพันธ์ สระมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 061-542-4561
นางสาวนรินทร์รัตน์ ชาวดร
พนักงานทั่วไป
โทร : 063-754-5187
นายจิรายุ พากุล
ผู้ช้วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : -
นายไกรพิชิต สุระชล
พนักงานดับเพลิง
โทร : 083-343-4550
ว่าที่ร้อยตรีธัชศักดิ์ ใจบุญ
พนักงานดับเพลิง
โทร : 087-800-0272
นายนาค คันธี
นักการภารโรง
โทร : 080-742-1248
นางอัจฉราวรรณ สิงห์วงษ์
พนักงานประจำรถขยะ
โทร : 082-853-3533
นายประยุทธ์ ศรีประเสริฐ
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 081-539-1517
นายประทีป ดวงอภินันท์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 081-435-1076