ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพาน จำนวน 6 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง