ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ(แบบสำเร็จรูป คอร.) บ้านเมืองพาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง