ชื่อเรื่อง : ซื้อถังขยะอันตราย(สีแดง)โครงการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนตำบลเมืองพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง