ชื่อเรื่อง : ซื้อถุงขยะติดเชื้อ(สีแดง)โครงการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนตำบลเมืองพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง