ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประปา(กล่องควบคุม 5.5 แรง 3 เฟส ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง