ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเมืองพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง