ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างศาลาพักญาติ ป่าช้าบ้านติ้ว หมู่ที่ 6,16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง